top of page

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Za pośrednictwem witryny MindfulnessKursy.pl możliwa jest:

  • rejestracja na darmowe wydarzenia - m.in. spotkania, prelekcje, publiczne wystąpienia,

  • zakup różnego rodzaju usług – m.in. szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, wyjazdów.

Właścicielką witryny i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Anna Gubernat, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MindfulnessKursy.pl Anna Gubernat”, ul. Obozowa 63/65 m 31, 01-418 Warszawa, NIP: 8971562495, z którą kontakt możliwy jest pod adresem e-mail a.gubernat@mindfulnesskursy.pl.

§ 1
Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Witryna – strona webowa / mobilna pod adresem internetowym https://www.mindfulnesskursy.pl,

 

2) Serwis - serwis internetowy Konfeo znajdujący się pod adresem https://www.konfeo.com,

3) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

 

4) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu lub zapisu na Wydarzenie,
 

5) Wydarzenie – usługa, którą Użytkownik może nabyć od Organizatora za pośrednictwem Witryny – m.in. spotkanie, prelekcja, wystąpienia publiczne, szkolenia, kursy, seminaria, konferencje, wyjazdy,
 

6) Regulamin – niniejszy regulamin,
 

7) Organizator – Anna Gubernat, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MindfulnessKursy.pl Anna Gubernat”, ul. Obozowa 63/65 m 31, 01-418 Warszawa, NIP: 8971562495,
 

8) Usługodawca – Konfeo Macuk, Łapiński spółka jawna, z siedzibą przy ul. Cylkowskiego 11A/15, 81-465 Gdynia, NIP: 5862312651, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000650991.
 

§ 2
Zakup Wydarzenia

1. Użytkownik może dokonać zakupu Wydarzenia poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Witryny. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Wydarzenia w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (nie zawierają podatku VAT - Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)).

3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Rejestruj” w Witrynie, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę rejestracji gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu. Po pozostawieniu danych kontaktowych Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Potwierdź rejestrację” w Witrynie, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia. Potwierdzenie rejestracji nie zobowiązuje Użytkownika do zakupu zarezerwowanego Wydarzenia. Rejestracja odbywa się dzięki wtyczce od Konfeo.

4. Na stronie zamówienia, Użytkownik może przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Zapłać on-line” lub dokonać przelewu drogą tradycyjną (jest to możliwe dzięki wtyczce Konfeo).. Możliwa jest także płatność gotówką.

5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu tpay.com, którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).

6. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny, i płatność kartą.

7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Organizatorem zawarta zostaje umowa o dostarczenie usługi w postaci wybranego przez Użytkownika Wydarzenia, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

8. Zakupione przez Użytkownika Wydarzenie dostępny jest zgodnie z opisem na podstronie, dotyczącej wybranego Wydarzenia.

 

§ 3
Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z Organizatorem umowy w terminie:

  • do 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, otrzymując 100% zwrotu wpłaconej kwoty,

  • jeśli do rozpoczęcia wydarzenia pozostało mniej niż 7 dni, zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty,

  • po rozpoczęciu wydarzenia, zwrot wpłaconej kwoty jest niemożliwy; tym samym nie jest możliwe odstąpienie od umowy. Jest możliwe zrealizowanie kursu, szkolenia, wyjazdu - w innym terminie, bez dodatkowej opłaty. Jest możliwe scedowanie wykupionej usługi na osobę trzecią (rozliczenie należności pozostaje wówczas między Użytkownikiem, a osobą trzecią).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 4
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.mindfulnesskursy.pl/polityka-prywatnosci.

§ 5
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie usługi w postaci wybranego przez Użytkownika Wydarzenia na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Organizatorem,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 6
Zmiany Regulaminu

 

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Witrynie. 

bottom of page