praktyka

otwarta

spotkanie online live

poniedziałek, g. 07:00

17.02.2020

praktyka

otwarta

spotkanie online live

wtorek, godz. 20:45

18.02.2020

praktyka

otwarta

spotkanie online live

poniedziałek, g. 07:00

24.02.2020

praktyka

otwarta

spotkanie online live

wtorek, godz. 20:45

25.02.2020